Ke stažení: Zásady ochrany osobních údajů

Proč shromažďujete moje údaje?
Používáme údaje při poskytování našich služeb, zlepšování našich výrobků a služeb, posílání upozornění, nabídek a propagace, k ochraně našich práv a zájmů a práv a zájmů třetích stran, a abychom splnili zákony a nařízení.

 

Jak shromažďujete moje údaje?

Pokud nám je přímo poskytnete, pokud používáte naše výrobky nebo webové stránky, prostřednictvím cookie a podobných technologií a také můžeme shromažďovat data od třetích stran.

 

Jaké informace o mně shromažďujete?

Můžeme shromažďovat údaje, jako je vaše jméno, identita/identifikační číslo, datum narození, pohlaví, adresa, telefon, údaje o zaměstnání, IP adresa, identifikace zařízení, místo, finanční a platební informace, včetně údajů o vašich závazcích.

 

Sdílíte moje údaje s další stranou?

Vaše údaje budeme možná sdílet, abychom vám mohli poskytovat služby, vyvíjet nové služby, provádět hodnocení úvěrové bonity a rizik, dále pro účely vybírání dluhů, když prodáváme svoje podnikání nebo jeho část, a také abychom splnili zákony a nařízení.

 

Jaká práva mám, pokud jde o moje údaje?

Můžete se zeptat, jaké údaje o vás máme, můžete nás požádat o opravu svých osobních údajů, o vymazání osobních údajů, které už není nutné zpracovávat, a v některých případech můžete oponovat vůči zpracování osobních údajů. Můžete se odhlásit ze zasílání marketingových zpráv a ze shromažďování a používání určitých údajů.

 

Děláte o mně automatická rozhodnutí?

Děláme automatické hodnocení úvěrové bonity a rizik, když se rozhodujeme, zda poskytnout půjčku a jakou zvolit maximální částku půjčky.

 

Naše Zásady ochrany osobních údajů

My ve společnosti 4finance respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se zachovat pouze zákonné zpracování a ochranu vašich osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů vám poskytnou jasné vysvětlení o používání vašich osobních údajů nebo jakýchkoli údajů, které o vás shromažďujeme.

Můžete si být jisti, že informace, které shromažďujeme, chráníme. Tím, že používáte naše stránky, výrobky nebo služby, souhlasíte se shromažďováním, používáním a sdílením vašich údajů dle podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Navštivte http://www.4finance.com, kde o nás najdete více informací.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se čas od času aktualizují; proto byste se na ně měli občas podívat. Naposledy jsme Zásady ochrany osobních údajů změnili [1. ledna 2018]. Další informace najdete v našem archivu .

 

PROČ SHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?

Používáme údaje, které o vás shromažďujeme, při poskytování našich služeb, zlepšování našich výrobků a služeb, posílání upozornění, nabídek a propagace, k ochraně našich práv a zájmů a práv a zájmů třetích stran, a abychom splnili zákony.

Informace o vás používáme:

 • ke zpracování vaší žádosti a k poskytování služeb;
 • k ověření vaší identity (to může zahrnovat také použití rozpoznávání obličeje, hlasu, otisků prstů nebo jiných biometrických technologií a zároveň online identifikační systémy);
 • k následné úvěrové kontrole a hodnocení vaší schopnosti splatit půjčku a k nabídce vhodné služby ještě před zavedením smluvní povinnosti;
 • k identifikaci jakéhokoli podvodu, praní peněz, financování terorismu a ostatních trestných činností a k jejich zabránění;
 • ke splnění našich právních povinností, které vyplývají např. ze zákona o spotřebitelském úvěru, zákona proti praní peněz a financování terorismu, zákonů regulujících účetnictví;
 • abychom vás kontaktovali, včetně informací o jakýchkoli změnách, které se týkají nás, našich služeb nebo našeho smluvního vztahu;
 • abychom získali zpět jakékoli finance, které nám dlužíte;
 • abychom zajistili a zlepšili kvalitu našich služeb;
 • pro správu a zlepšení našich webových stránek, abychom je zachovali bezpečné a abychom zajistili, že obsah je prezentován tím nejúčinnějším způsobem pro vás a vaše zařízení;
 • pro rozvoj a nabídku nových služeb;
 • pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu, k měření nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám a ostatním poskytujeme, a abychom vám doručili příslušnou reklamu;
 • pro propagaci (na webových stránkách a v mobilních službách, poštou, e-mailem, telefonem nebo pomocí SMS) naší společnosti, naší skupiny společností a výrobků a služeb příslušných třetích stran, včetně toho, že připravujeme naše nabídky na míru vašim osobním preferencím;
 • pro testování, aktualizaci a implementaci nových technologií, které se týkají identifikace, hodnocení bonity a rizika, ochrany proti podvodům, ochrany proti praní peněz a financování terorismu; a
 • pro jakékoli zákonné použití, které souvisí s naším vztahem vůči vám.

JAK SHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?

Informace shromažďujeme třemi způsoby:

 1. když nám poskytnete informace, např. tváří v tvář, když vyplňujete naši žádost (včetně případů, kdy ji vyplňujete u našich partnerů a zástupců), na našich webových stránkách, prostřednictvím sociálních médií, poštou, e-mailem, po telefonu, pomocí „Živého chatu“ nebo jakýchkoli médií nebo služeb;
 2. automaticky, když použijete naše webové stránky nebo výrobky; a
 3. když jsou nám údaje poskytnuty třetími stranami, např. registry úvěrů, našimi jinými společnostmi ve skupině nebo partnery.

Velká část našeho automatického shromažďování informací probíhá pomocí věcí, jako jsou cookie, používání sledování a podobných technologií. Další informace najdete v našich Zásadách pro používání cookie a sledování.

JAKÉ INFORMACE O MNĚ SHROMAŽĎUJETE?

Data můžou být shromažďována a zpracována během operací na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích, při použití našich služeb nebo když s námi jakýmkoli způsobem komunikujete.

Informace, které nám dáte

Můžeme shromažďovat veškeré informace, které nám poskytnete:

 • když se registrujete na našich webových stránkách, používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace, vyplníte jakýkoli formulář nebo zažádáte o úvěrové produkty nebo jakékoli jiné produkty nebo služby na našich webových stránkách, u našeho personálu nebo u našich partnerů nebo jakýmkoli jiným způsobem, který poskytujeme;
 • když nahlásíte problém nebo s námi komunikujete ohledně našich výrobků nebo služeb;
 • když se účastníte diskusního fóra, píšete komentáře na náš blog nebo používáte sociální média na našich webových stránkách, při propagaci nebo průzkumu a ostatních činnostech, které jsou prováděny prostřednictvím našich webových stránek nebo sociálních médií;
 • když vstoupíte do soutěže, propagace nebo průzkumu jakýmkoli způsobem, včetně účasti u našich partnerů a na sociálních médiích;
 • pokud s námi komunikujete z jakéhokoli jiného důvodu pomocí výše uvedených metod.

Informace, které nám poskytujete, mohou zahrnovat: vaše jméno (příjmení, křestní jméno), identitu/identifikační číslo nebo osobní kód, adresu, e-mailovou adresu a telefon, datum narození, pohlaví, rodinný stav, počet nezletilých dětí, zaměstnanecký stav, jméno zaměstnavatele, telefon do práce, měsíční příjem a výdaje, finanční a kreditní informace, číslo bankovního účtu, transakce na bankovních účtech, osobní popis, záznam hlasu (příchozí a odchozí hovory), vaši fotografii nebo obrázek, obrázek vašeho identifikačního dokladu, podpis a jakékoli informace, které se nám rozhodnete poskytnout.

Budeme zaznamenávat a ukládat a možná používat informace, které nám poskytnete, způsoby, které jsou uvedeny výše. Můžeme také zaznamenat naši komunikaci po telefonu.

Informace, které o vás shromažďujeme automaticky

S ohledem na každou vaši návštěvu našich webových stránek nebo použití naší mobilní aplikace můžeme automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, včetně typu zařízení, adresy internetového protokolu (IP) a poskytovatele internetových služeb (ISP), které používáte k připojení vašeho zařízení na internet, vašich přihlašovacích údajů, typu prohlížeče a jeho verze, nastavení časové zóny, typů a verze plug-in prohlížeče, operačního systému a platformy, rozlišení obrazovky, umístění, kódování fontu;
 • Informace o vaší návštěvě, včetně: kompletního URL prokliknutí do webové stránky, v jejím rámci a při odchodu z webové stránky (včetně data a času); produktů, na které jste se dívali nebo které jste hledali; odkazující/odchodové stránky, souborů, na které jste se na našich stránkách dívali (např. HTML stránky, grafiky atd.); reakční doby stránek, chyb při stahování, délky návštěvy určitých stránek, informací o interakci (jako je rolování, klikání, pohyby myší) a metod, které používáte pro vyhledávání mimo stránku, data/času, a/nebo údajů o klikání a jakémkoli telefonním čísle, které jste použili pro telefonát na naše číslo zákaznického servisu.

Podívejte se také do sekce „Jak shromažďujete moje údaje?”.

Informace, které získáme od třetích stran

Můžeme požadovat informace o vás od třetích stran, např. od ostatních společností v naší skupině nebo od úvěrových úřadů. Děláme to v souladu s aktuálními nařízeními pro ochranu osobních údajů a tam, kde je to nutné, získáme nejprve váš souhlas. Můžeme o vás získat informace:

 • v souvislosti s jakoukoli žádostí, kterou žádáte o půjčku nebo podobný produkt. V tom případě můžeme:
  • hledat informace o vás, vaší bonitě, vaší finanční situaci, minulých a současných závazcích a dluzích, pracovní pozici, a to v příslušných registrech (včetně registrů, které obsahují informace o příjmech, kreditní historii, dluzích vůči třetím stranám, adresách, neplatných identifikačních dokladech, podvodech, praní peněz a financování terorismu a politicky exponovaných osobách), agenturách, finančních institucích, ostatních společnostech v naší skupině a u jiných třetích osob a z veřejně dostupných zdrojů;
  • obdržet informace, které jste poskytli úvěrovým makléřům a našim obchodním partnerům, když jste žádali o služby;
  • obdržet informace od bank, finančních a platebních institucí ohledně vašich plateb vůči nám;
 • od ostatních společností skupiny 4finance a obchodních partnerů, se kterými spolupracujeme ohledně soutěží, propagace nebo průzkumů, jichž se zúčastníte;
 • od obchodních partnerů u technických, platebních a doručovacích služeb, propagačních sítí, poskytovatelů analýz, poskytovatelů vyhledávání informací, pokud nám poskytují své služby;
 • v jakémkoli případě, kdy jste nám poskytli souhlas s používáním údajů.

Jak dlouho uchováváte moje údaje?

Můžeme uchovávat vaše osobní údaje i v době poté, co přestanete být naším zákazníkem, abychom zajistili své právní zájmy v případě sporu s klientem, nebo jak je vyžadováno zákonem. Obvykle však uchováváme vaše osobní údaje jen po dobu, která je nezbytně nutná, pro účely, pro které byly údaje shromážděny, obecně k splnění našich smluvních povinností vůči vám, pro splnění našich zákonných zájmů nebo jak je vyžadováno zákonnými lhůtami pro uchovávání.

SDÍLÍTE MOJE ÚDAJE S DALŠÍMI OSOBAMI?

Vaše osobní údaje můžeme předat jiné společnosti v rámci skupiny 4finance pro interní administrativní účely.

Při výkonu našich smluvních povinností vůči vám a pro ostatní účely popsané v těchto Zásadách můžeme sdílet vaše osobní údaje s ostatními společnostmi v rámci skupiny 4finance a vybranými třetími stranami:

 • které poskytují služby naším jménem, pro vaši identifikaci a ověření;
 • které nám pomáhají s našimi obchodními činnostmi, jako je webhosting a rozvoj, hodnocení rizik a detekce podvodů, výběr dluhů a zákaznický servis, ochrana proti praní špinavých peněz a financování terorismu, poskytují nám analýzu o používání našich služeb, asistují nám při marketingových činnostech;
 • při nabízení a poskytování služeb a rozvoji nových;
 • kdykoli, když je od nás zákonem vyžadováno odhalit informace o vás, vašem používání našich služeb a vašich návštěvách našich webových stránek, např. abychom splnili zákonné a právní procesy, když v dobré víře věříme, že odhalení je nezbytné pro ochranu našich práv, k ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, k zabránění podvodu a jeho vyšetřování nebo jako reakce na požadavek vlády;
 • k identifikaci, vyšetření a zabránění podvodu a pomoci ochraně proti podvodům, aby bylo sníženo kreditní riziko;
 • k identifikaci, vyšetření a zabránění praní špinavých peněz a činností financování terorismu;
 • s poskytovateli podobných služeb, jako jsou společnosti poskytující spotřebitelské půjčky a úvěrové úřady a zároveň agentury, příslušné národní orgány a nevládní organizace a ostatní třetí strany, abychom zajistili kompletní hodnocení vaší solventnosti;
 • při zpracovávání a shromažďování přímých půjček nebo jiných plateb splatných na základě dohody o půjčce můžeme také sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou, která je poskytovatelem služby na zpracování plateb;
 • v případě, že nesplníte své povinnosti nebo to neprovedete řádně, můžeme převést údaje o vašich zbývajících závazcích poskytovateli služby vymáhání závazků, úvěrovým společnostem nebo poskytovatelům právních služeb;
 • s analytiky a poskytovateli vyhledávačů, kteří nám asistují při zlepšování a optimalizaci našich webových stránek;
 • prodej některého z našich podniků nebo všech nebo převedení závazků vůči nám na třetí stranu může vést ke sdílení vašich informací;
 • pro další účely uvedené v sekci „PROČ SHROMAŽĎUJETE MOJE ÚDAJE?”.

Při převádění údajů jsme povinni zajistit, že příjemce údajů dodržuje stejná bezpečnostní opatření pro skladování a zpracování osobních údajů jako my.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány, skladovány a převedeny na třetí stranu způsobem a v množství, které odpovídá těmto Zásadám pro ochranu osobních údajů, smlouvě/smlouvám uzavřeným mezi vámi a námi a souhlasům, které nám čas od času poskytnete.

Pro zpracování (včetně skladování) údajů, které od vás shromažďujeme, mohou být využity oblasti mimo vaši zemi nebo oblast Evropské unie – např. USA. Informace, které převádíme, mohou být sdíleny s našimi poskytovateli služeb. To může zahrnovat procesy, jako je zpracování platby, analýza dat (včetně kontroly podvodů, rizika a kreditní kontroly), shromažďování údajů o používání našich webových stránek a služeb, pro propagační účely (včetně behaviorální reklamy) nebo pro nabízení podpory vašich potřeb na služby nebo produkty.

Přijímáme veškeré vhodné kroky, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami pro ochranu osobních údajů a příslušnými zákony. Např. využíváme dohodu o standardních ustanoveních Evropské komise, Program ochrany soukromí EU-US a autorizaci příslušných orgánů na ochranu údajů, aby byla zajištěna bezpečnost dat.

JAKÁ MÁM PRÁVA NA SVÉ ÚDAJE?

Máte právo zeptat se nás na údaje, které o vás zpracováváme, účel a povahu zpracování a poskytnutí informací o tom, s kým je sdílíme (pokud takové odhalení není zakázáno zákonem). Můžete vyžadovat kopii informací, které o vás zpracováváme, abyste si ověřili, jaké informace o vás máme. Tuto kopii si můžete vyžádat bez poplatku.

Máte právo kdykoli požadovat, abychom aktualizovali, opravili nebo vymazali (za předpokladu, že to nebude mít dopad na služby, které vám poskytujeme) vaše osobní údaje. Prosím nezapomeňte, že můžeme odmítnout požadavek, který by znamenal riziko pro ochranu soukromí ostatních nebo je nerozumný nebo opakovaný nebo by vyžadoval neúměrnou práci. Jsme však povinni dodržovat právní povinnosti, které nám zabraňují v okamžitém vymazání vašich osobních údajů. Takové povinnosti vyplývají ze zákona o praní špinavých peněz, daňových zákonů a zákonů o spotřebitelských právech.

Měli byste nás informovat v případě, že nastanou změny v informacích, které jste nám poskytli během procesu uzavírání smlouvy/smluv nebo naší budoucí spolupráce, a zároveň pokud jste přesvědčeni, že osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné.

Máte právo kdykoli se odhlásit z odběru  našich e-mailových newsletterů, bulletinů, SMS zpráv nebo podobných propagačních informací ve vašem profilu uživatele na našich webových stránkách nebo když nás kontaktujete. Zároveň bude v dolní části každého e-mailu s obchodní komunikací odkaz na odhlášení ze zasílání našich reklam. Nezapomeňte však, že naše zprávy mohou obsahovat důležité a užitečné informace o vašich produktech, slevách nebo jiných užitečných nabídkách.

Tvrdě pracujeme na tom, abychom chránili vaše osobní údaje a uchovali je v bezpečí. Pokud však máte pocit, že jsme porušili vaše práva, kontaktujte nás prosím, abychom problém vyřešili. Také máte právo podat stížnost k orgánu ochrany údajů. Seznam orgánů na ochranu údajů EU a jejich kontaktní údaje je možné najít zde a kontaktní údaje orgánů na ochranu údajů v zemích mimo EU, kde pracujeme, je možné najít zde.

DĚLÁTE O MNĚ AUTOMATICKÁ ROZHODNUTÍ?

Abychom velmi rychle zpracovali vaši žádost, automaticky provádíme hodnocení bonity a rizika, abychom rozhodli, jestli vám poskytnout půjčku, a také ohledně maximální částky půjčky.

JAKÉ ZMĚNY JSTE V NEDÁVNÉ DOBĚ PROVEDLI?

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme kdykoli změnit a uvedeme datum, kdy byly naposledy aktualizovány. Pokud dojde k významným změnám, zvýrazníme dané změny a budeme se snažit vás přímo informovat, pokud to bude možné. Zároveň budeme uchovávat dřívější verze těchto Zásad v archivu pro vaši potřebu.

Od poslední verze jsme v Zásadách  provedli následující změny:

 • Restrukturovali jsme naše Zásady pro ochranu osobních údajů, aby byly čtivější a lépe srozumitelné.

Pokud se chcete podívat na dřívější verze Zásad pro ochranu osobních údajů, klikněte na tento odkaz.

JAK VÁS MOHU KONTAKTOVAT?

Kdykoli nás kontaktujte s dotazy, požadavky nebo komentáři, které máte ohledně našich Zásad pro ochranu osobních údajů nebo toho, jak zpracováváme vaše údaje. Přivítáme jakoukoli komunikaci prostřednictvím e-mailové adresy  privacy@4finance.com.

Můžete nás také kontaktovat poštou na adrese:

 

Právní zástupce

AS 4finance

Lielirbes iela 17A-8

Riga, LV-1046

Lotyšsko

 

AS “4finance”, jednotné registrační číslo 40003991692, adresa: Lielirbes street 17a-8, Riga, LV-1046, Lotyšsko (dále jen jako – AS „4finance” a/nebo „my“), je kontrolorem zpracování osobních údajů, které vyplývají z používání těchto webových stránek, a pro naše produkty a služby. Zpracování osobních údajů, které provádí AS „4finance“, je registrováno u Inspektorátu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 001933.

Skupina 4finance a její pobočky znamená 4finance Group S.A. (začleněna do Grand Duchy of Luxembourg, registrační číslo: B 195643, adresa: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg) a společnosti, které přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí, včetně mimo jiné:

 1. AS „4finance“, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Lotyšsko
 2. SIA „4finance Media“, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Lotyšsko
 3. SIA „4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Lotyšsko, a její pobočky v rámci Evropské unie
 4. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
 5. Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonsko, a společnosti, které přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí
 6. TBIF Financial Services B.V., „Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Nizozemí, a společnosti, které přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí

Pokud chcete vědět víc o skupině 4finance a jejích společnostech, navštivte http://www.4finance.com.

EXISTUJE JEŠTĚ NĚCO DALŠÍHO, CO BYCH MĚL VĚDĚT?

Naše stránky a produkty mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Tyto stránky třetích stran mají vlastní Zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto stránky navštívíte, spadáte pod tyto Zásady.