Pojmy

A

Aktuální dlužná částka
Momentální celkový zůstatek, který klient dluží věřiteli k danému okamžiku.

B

Bankovní spojení
Číslo účtu klienta nebo číslo účtu společnosti Zaplo Finance s.r.o., na nějž jsou zasílány platby.

BRKI
Bankovní registr klientských informací. Zkratka pro databázi sdílenou mezi bankami
a finančními institucemi, týkající se informací o jejich klientech a platební morálce.

C

Celková částka ke splacení
Jedná se o součet veškerých závazků klienta, jakožto dlužníka, vůči společnosti Zaplo Finance s.r.o. jako věřiteli.

Celková dlužná částka
Celkový dluh klienta vůči společnosti. Jedná se o jistinu plus úroky plus veškeré další vzniklé poplatky.

Č

Částečné splacení úvěrové smlouvy
Jedná se o částečnou předčasnou úhradu dluhu. Částečnou úhradou nedochází k plnému splacení půjčky a klient je stále povinen nejpozději v den splatnosti uhradit zbývající výši půjčky.

D

Datum splatnosti
Jedná se o den stanovený smlouvou o úvěru, ke kterému musí být daná částka připsána na účet společnosti Zaplo Finance s.r.o.

Disponibilní částka k navýšení
Částka, kterou je možno ještě v rámci otevřené půjčky dočerpat.

Dlužník
Osoba, která si od věřitele vypůjčila peníze.

Doba splatnosti
Splatnost je konkrétní datum nebo čas, do kterého je klient povinen splatit svůj dluh.

Doba trvání spotřebitelského úvěru
Celková doba ve dnech, po níž klient dluží věřiteli peníze.

J

Jistina
Původní klientem vypůjčená částka, k níž se mu účtují další úroky za půjčení a případné poplatky.

M

Měsíční splátka
Platba za smluvené období, která obsahuje splátku jistiny a úrok.

N

Navýšení další půjčky
V případě, že se klient prokáže jako úvěruschopný, v pořádku splácí své závazky, neopožďuje se s platbami a komunikuje s námi dle stanovených pravidel, nabízíme mu pro další půjčku vyšší částku k vypůjčení.

NRKI
Nebankovní registr klientských informací. Je databáze údajů o smluvních vztazích mezi věřiteli a jejich dlužníky. NRKI je utvářen na základě informací, které věřitelé předávají do databáze NRKI. Tyto informace vypovídají o důvěryhodnosti a platební morálce dlužníků vůči věřitelům (např. zda klient své dluhy splácí a zda jsou hrazeny včas).

Náklady v případě opožděných plateb
Veškeré platby a smluvní pokuty účtované klientovi v případě, že se dostane do prodlení se splácením půjčky.

O

Obchodní podmínky
Dokument shrnující všechny smluvní podmínky a pravidla, na kterých se věřitel dohodl s klientem. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (smlouvy o půjčce).

Ověřovací kód
Čtyřmístné sms číslo zaslané klientovi na zadané telefonní číslo a sloužící k účelu ověření, zda je uvedený telefon skutečně klienta.

Odstoupení od smlouvy
Právo do 14 dní od uzavření smlouvy bezplatně po předchozím ujednání odstoupit od sjednané smlouvy o úvěru. Klient je povinen vrátit půjčené peníze plus naběhlý úrok věřiteli nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

P

p.a.
Jedná se o latinskou zkratku per annum, česky “ročně, za rok”.

Předčasné splacení úvěru
Předčasná úhrada celého dluhu před termínem splatnosti.

Podmínky čerpání úvěru
Veškeré podmínky, které musí klient splnit, aby mu mohl věřitel zaslat peníze.

Předsmluvní informace
Souhrn navrhovaných smluvních podmínek a parametrů půjčky. Předsmluvní informace jsou sestaveny přesně podle požadavků klienta.

R

RPSN
Roční procentní sazba nákladů. Číslo, které udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

S

Splátka
Pravidelná nebo jednorázová platba zasílaná věřiteli, kterou dlužník zcela nebo zčásti hradí svůj závazek podle smlouvy.

Splátkový kalendář
Pokud se dostanete do potíží se splácením půjčky, může Vám věřitel nabídnout možnost domluvy na rozložení dluhu na smluvené splátky.


Spotřebitelský úvěr
Půjčka pro nepodnikající fyzickou osobu.

T

Terminál
Dotykové zařízení zvané taktéž “KIOSEK” sloužící pro žádost o půjčku v partnerských trafikách GECO.

Ú

Úvěrový rámec
Aktuální maximální částka, do níž můžete načerpat Vaší půjčku.

Úvěruschopnost
Schopnost dlužníka uhradit svůj úvěr dle smluvených podmínek.

V

Variabilní symbol
Číslo používané při bankovním převodu, které slouží věřiteli pro to, aby správně přiřadil Vaše platby k Vaší smlouvě.

Věřitel
Zaplo Finance s.r.o. jakožto ten, kdo Vám půjčuje.

Výpis z účtu
Dokument obsahující informace o konkrétním bankovním účtu klienta a jeho stavu.

Z

Zůstatek
Konečný stav konta či účtu.

Zprostředkovatel úvěru
Osoba či společnost, která pro Zaplo Finance s.r.o. klientovi zprostředkuje žádost o úvěr a spolupracuje jménem věřitele na přípravě smlouvy o úvěru.