Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru č. ______________

Věřitel: Zaplo Finance s. r. o., se sídlem 5.května 1746/22, 140 00 Praha 4; IČ 294 13 575; zapsán v obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze oddíl C., vložka 205150; kontaktní údaje: www.zaplo.cz ; e-mail: info@zaplo.cz ; telefon: 800 399 399 (bezplatná linka) nebo 225 852 311

a Klient

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Trvalý pobyt:
E-mail:
Číslo mobilního telefonu:

Věřitel a Klient uzavřeli tuto Smlouvu o úvěru ve smyslu § 2395 Občanského zákoníku a Zákona o spotřebitelském úvěru, jejímž předmětem je závazek Věřitele poskytnout Klientovi za podmínek stanovených níže peněžní prostředky v úhrnné výši jistiny Úvěru a Klient se zavazuje Úvěr Věřiteli splatit a zaplatit Věřiteli veškeré úroky přirostlé k Úvěru a veškeré další platby, které dle této Smlouvy souvisí s Úvěrem, a to vše ke Dni splatnosti Úvěru na bankovní účet Věřitele a pod variabilním symbolem čísla této Smlouvy.

Podmínky úvěru:
Celková částka jistiny úvěru:
Celkem ke splacení bez prodloužení:
_________
Datum splatnosti:
Zápůjční úroková sazba:
_________ % ročně (pevná, ode dne poskytnutí půjčky do data splatnosti)
Odpovídající úroku v celkové výši:
_________
RPSN za celý úvěr:
_________ %
Délka splatnosti půjčky:
_________ dnů

Posouzení úvěruschopnosti Klienta vychází z nastavené maximální doby splatnosti úvěru, která s ohledem na jeho snadné prodloužení činí až _____ dní. V případě, že základní dobu splatnosti, která činí _____ dnů ode dne jeho poskytnutí, Klient prodlouží, tak Věřitel informuje Klienta o všech podstatných okolnostech prodloužení, zejména Klientovi poskytne předsmluvní informace popisující klíčové vlastnosti spotřebitelského úvěru po jeho prodloužení a související smluvní dokumentaci. S ohledem na posouzení úvěruschopnosti Klienta dává Věřitel Klientovi na zvážení postupné prodloužení splatnosti spotřebitelského úvěru, a to v daném případě o _____ krát 30 dní. V mezidobí se Klientovi doporučuje odkládat si – spořit na splacení úvěru přiměřenou částku, která Klientovi umožní následné řádné splacení spotřebitelského úvěru. Na základě výše uvedeného je tato smlouva uzavřena na dobu splatnosti _____ dní, s předem definovanou možností odkladu splatnosti – prodloužení splatnosti jistiny a úroku až o jedenáct měsíců (tzn. až na _____ dní). Máte možnost předčasně splatit celou nebo část dlužné částky a tím ušetřit výdaje za úroky a poplatek za prodloužení splatnosti pro zbývající dobu do řádné splatnosti.

Způsob poskytnutí: Na bankovní účet č. _________

Pořadí prodloužení / doba prodloužení od základní doby /doba trvání spotřebitelského úvěru (navazuje na aktuální datum splatnosti a předchozí prodloužení):
Celková výše spotřebitelského úvěru
Roční procentní sazba nákladů (ke dni podání žádosti)
Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a veškeré související opakující se či jednorázové platbyplus všechny případné předcházející platby a úvěry ve výši:
· předčasná splacení: ___
· uhrazené ___ poplatky za prodloužení: ___
Bez prodloužení tj. ___ dní / celková doba trvání ___ dní
___
___
Jednorázová úhrada jistiny a úroku (vždy při splatnosti; úrok je účtován jen v době prvních ___ dní a poté po splatnosti)
1. prodloužení / o 30 dní / celková doba trvání ___ dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
2. prodloužení / o 60 dní / celková doba trvání ___ dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
3. prodloužení / o 90 dní / celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
4. prodloužení / o 120 dni / celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
5. prodloužení / o 150 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
6. prodloužení / o 180 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
7. prodloužení / o 210 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
8. prodloužení / o 240 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
9. prodloužení / o 270 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
10. prodloužení / o 300 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích
11. prodloužení / o 330 dní/ celková doba trvání ___dní
___
___
úhrada poplatku ve výši _______ Kč plus všechny platby popsané v předcházejících řádcích

Prodloužení splatnosti: Vedle termínu splatnosti a délky trvání, jenž jsou definovány výše, je tato Smlouva uzavřena za podmínek jež přímo definují a umožňují prodloužení termínu splatnosti a délky trvání spotřebitelského úvěru, čímž zároveň dochází ke změně některých obsahových náležitostí Smlouvy, jak je uvedeno níže. Strany se dohodly, že k prodloužení může dojít na základě zaslání poplatku do data splatnosti za prodloužení smlouvy, s variabilním symbolem ___, přičemž Věřitel s tím dopředu souhlasí. Předsmluvní informace, které Klient obdržel v souvislosti s prodloužením, se stávají součástí smlouvy jakožto její příloha a nedílná součást, a údaje v nich obsažené (splatnosti, RPSN, délka úvěru a celkové náklady apod. ostatní zákonem vyžadované údaje) jsou řádnou součástí a informací o obsahu Smlouvy. Věřitel je oprávněn odmítnout prodloužení (o čemž bude Klienta informovat, např. SMS nebo e-mailem) z důvodů: (i) poplatek za prodloužení byl uhrazen po uplynutí splatnosti úvěru, nebo (ii) Klient má vůči věřiteli jiné splatné závazky, z jakéhokoliv titulu, nebo (iii) nízké úvěruschopnosti (bonity) Klienta nebo (iv) Klient by prodloužením splatnosti přesáhl dobu prodloužení (prodloužení o více než 330 dní; na zvážení Věřitele), nebo (v) z jiných závažných důvodů. V případě, že Věřitel nepřijal prodloužení splatnosti úvěru, použije Věřitel platbu na úhradu dluhu.

Své platby můžete posílat s variabilním symbolem čísla této Smlouvy na následující bankovní účet: Creditas bank 246246/2250.

Klient má právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření kdykoliv během trvání závazku z této Smlouvy (tabulka je přístupná ve Vašem internetovém Klientském profilu).

Strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta zaplatit jakoukoli část závazku podle této Smlouvy řádně a včas, a to bez ohledu na zavinění Klienta, je Klient povinen zaplatit Věřiteli navíc smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jistiny, a to za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta je splatná den následující po dni takového prodlení, dále úrok z prodlení v zákonem stanovené výši a dále poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody v plné výši, sjednané úroky a úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Odchylně od VOP se ujednává, že zápůjční úroková sazba se po datu splatnosti nepoužije.

Právo na odstoupení. Od Smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo pokud smlouva neobsahuje informace stanovené v §106 až 108 nebo §109 odst.1 zákona 257/2016 Sb., lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Písemné odstoupení musí být věřiteli odesláno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty 14 dní na adresu Zaplo Finance s. r. o., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4. Po odstoupení musíte věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, přičemž úrok za každý den trvání smlouvy činní ___ Kč. Pokud neuplatníte své právo na odstoupení, budete své závazky hradit věřiteli podle smlouvy o  úvěru. Vedle práva na odstoupení můžete tento smluvní vztah ukončit úplným řádným nebo úplným předčasným splacením. Věřitel v případě předčasného splacení neuplatňuje žádné poplatky, ani náhradu nákladů.

Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. a zavazuje se informovat Věřitele, pokud by se jí stal nebo toto prohlášení neodpovídalo skutečnosti.


Elektronická komunikace.
Klient je povinen pečlivě chránit přístupové údaje ke svému profilu vedenému u Věřitele a v případě že se tyto přístupové údaje dozví třetí osoba udělat všechna nezbytná opatření k nápravě, zejména informovat Věřitele o tomto porušení závazku a neprodleně zajistit nápravu (např. změnu hesla). Všechny úkony učiněné skrze on-line profil Klienta prohlašuje Klient za své právně závazné jednání a Věřitel s ním takto může nakládat. Věřitel je oprávněn ke komunikaci používat libovolný použitelný kanál a to včetně moderních komunikačních prostředků, je-li Klient ztotožnitelný (např. shoda Klientem oznámeného telefonního čísla či e-mailu v aplikacích WhatsApp, Skype apod.) a to pro komunikaci týkající se závazků podle této smlouvy, tak i pro zasílání obchodních sdělení. Klient se zavazuje sledovat komunikaci na jím sdělené kontaktní údaje (zejm. telefon/SMS, e-mail), tzn. doručení nastane v den odeslání elektronické komunikace na tento kontakt.

Klient rovněž tímto uděluje Věřiteli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Věřitele, zejména pro účely identifikace, uzavření a správy smlouvy o úvěru a ochrany proti nekalému jednání prohlašuje, že jsem byl(a) řádně informován(a) o podmínkách jejich zpracovávání dle čl. 7 (Poučení o zpracování a souhlas se zpracováním osobních údajů Věřitelem a společnostmi v koncernu 4finance Group S.A., Lucembursko, jehož je Věřitel součástí a společnosti Friendly Finance s.r.o.; za účelem (i) posouzení úvěruschopnosti a solventnosti Klienta, (ii) detekce a prevence podvodů, (iii) prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (iv) vymáhání pohledávek, a (iv) analýzy a statistiky), čl. 8 (Souhlas se zpracováním osobních údajů Sdružením SOLUS, Nebankovním registrem klientských informací a Bankovním registrem klientských informací; pro účely přezkoumání úvěruschopnosti v trvání 10 let, dle zákona a 253/2008Sb, po skončení smluvního vztahu) a čl. 9. (Důvěrnost a předání osobních údajů) Obchodních podmínek (viz níže). Klient uděluje souhlas s předáním rodného čísla Nebankovnímu registru klientských informací pro účely přezkoumání úvěruschopnosti. Klient tím zároveň Věřiteli dává svolení použít osobní údaje k získání dalších informací o mé osobě, včetně informací o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, které jsou nutné k řádnému posouzení žádosti o poskytnutí Úvěru. Bližší informace najdete též na www.zaplo.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Uzavření Smlouvy a podmínky čerpání:
Potvrzením a přijetím tohoto textu Klient navrhuje Věřiteli uzavření výše specifikované smlouvy o úvěru. Věřitel ověří splnění podmínek pro poskytnutí úvěru (identifikace, přezkoumání úvěruschopnosti vč. ověření v klientských databázích) a v případě, že jsou splněny všechny tyto podmínky vyjádří svůj souhlas s uzavřením smlouvy a smlouva nabude účinnosti (podle toho co nastane dříve) (i) odesláním SMS informace o uzavření smlouvy na registrovaný telefon Klienta, nebo (ii) odesláním peněžních prostředků na registrovaný bankovní účet Klienta nebo vyplacením hotovosti (podle sjednané varianty, nebo (iii) odesláním této smlouvy na registrovaný e-mail Klienta. Pokud podmínky podle této Smlouvy splněny nejsou je Věřitel oprávněn úvěr neposkytnout. Je-li úvěr čerpán převedením na bankovní účet odešle Věřitel peníze až po splnění všech podmínek, nejpozději následující pracovní den příslušné banky. Podmínkami čerpání jsou (i) identifikace klienta (zaslání kopie občanského průkazu a zaslání identifikační platby) (ii) splnění podmínek úvěruschopnosti, (iii) další Věřitelem sdělené podmínky.

Klient Věřiteli potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení této Smlouvy včetně jejich příloh, přílohy č. 1 „Obchodní podmínky Zaplo Finance s.r.o. pro poskytování úvěrů splatných jednorázově (SPL 2016-12-01)” (www.zaplo.cz/obchodni-podminky/; v této Smlouvě zmiňovány též jen jako „Obchodní podmínky“; v případě rozporu rozhoduje znění Smlouvy), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy, rozumí právům a povinnostem v nich obsaženým, souhlasí s nimi, považuje je za závazná a výslovně přijímá i tzv. překvapivá ujednání uvedená v čl. 11 (Důležitá ujednání) OVOP obchodních podmínek, jako podmínky úvěrového vztahu vyplývající z této Smlouvy (např. informace o právu na předčasné splacení, náklady vzniklé prodlením Klienta).

K uzavření smlouvy došlo způsobem výše specifikovaným.

Dne _____________________

Klient:

__Jméno Příjmení Klienta__

Věřitel:

Zaplo Finance s. r. o.