Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPLO FINANCE S.R.O. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPLATNÝCH JEDNORÁZOVĚ (SPL 2019-08-29)

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Aplikace
znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím jsou zaznamenávány vstupy Klienta způsobem obdobným zadávání informací na Stránkách věřitele.

Spolupracovník
znamená subjekt který pro Věřitele provádí některé technické podpůrné operace  (ověření dokladů, doručování, výplatu či příjem peněz; výslovně společnost Geco, a. s. a společnost Dropick, s.r.o.)

Celková splatná částka
znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě.

Den splatnosti
znamená den splatnosti Úvěru uvedený ve Smlouvě nebo takovýto Den splatnosti změněný v souladu se Smlouvou.

Dokumentace
znamená:
a) v případě On-line registrace: prostou kopii (i) platného občanského průkazu Klienta (kopii obou stran) a (ii) jiného identifikačního dokladu Klienta, případně dokumentů nezbytných pro ověření úvěruschopnosti je-li tento Věřitelem požadován;
b) v případě Telefonické registrace: prostou kopii (i) platného občanského průkazu Klienta (kopii obou stran); (ii) jiného identifikačního dokladu Klienta, je-li tento Věřitelem požadován případně dokumentů nezbytných pro ověření úvěruschopnosti; (iii) jedno vyhotovení Klientem podepsaného poučení a souhlasu se zpracováním osobních údajů; (iv) jednoho vyhotovení Klientem podepsaného potvrzení o převzetí formuláře předsmluvních informací; a (v) souhlasu s návrhem Smlouvy; a
c) v případě On-line registrace prostřednictvím Aplikace potvrzení Zprostředkovatele o obdržení dokumentace, zejména Klientem podepsaného poučení a souhlasu se zpracováním osobních údajů, potvrzení o převzetí formuláře předsmluvních informací a Smlouvy řádně podepsané Klientem, případně dokumentů nezbytných pro ověření úvěruschopnosti

Občanský zákoník
znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obchodní podmínky
znamenají tyto obchodní podmínky, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

Okamžik registrace
znamená:
a) v případě On-line registrace, okamžik odeslání registračního formuláře na Stránkách věřitele nebo v Aplikaci kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ (nebo obdobné);
b) v ostatních případech , (i) okamžik zaznamenání verbálního udělení souhlasu se zpracováním Klientem poskytnutých osobních údajů po přečtení poučení pracovníkem call-centra Věřitele, nebo (ii) písemně po udělení poučení Zprostředkovatelem nebo Spolupracovníkem; a
c) v případě Písemné registrace, (i) okamžik udělení souhlasu se zpracováním Klientem poskytnutých osobních údajů po přečtení poučení pracovníkem call-centra Věřitele, nebo (ii) písemně po udělení poučení Zprostředkovatelem.

Okamžik uzavření
znamená:
1. v případě On-line registrace:
1.1. sjedná-li si Věřitel s Klientem Platbu bankovním převodem jako způsob poskytnutí Úvěru,
a) při uzavření první Smlouvy mezi Klientem a Věřitelem okamžik splnění poslední z následujících podmínek: (i) generování návrhu Smlouvy Věřitelem; (ii) přijetí návrhu Smlouvy Klientem prostřednictvím provedení Registrace a (iii) provedení Verifikační platby; a
b) při uzavření každé následující Smlouvy nebo dodatku Smlouvy se okamžikem splnění poslední podmínky rozumí (i) generování návrhu Smlouvy Věřitelem; (ii) přijetí návrhu Smlouvy Klientem kliknutím na tlačítko „uzavřít Smlouvu o úvěru“ v Uživatelském profilu;
1.2. sjedná-li si Věřitel s Klientem Platbu poštou  jako způsob poskytnutí Úvěru,okamžik splnění poslední z následujících podmínek: (i) generování návrhu Smlouvy Věřitelem; (ii) přijetí návrhu Smlouvy Klientem prostřednictvím internetového rozhraní a (iii) odeslání E-mailu nebo SMS;
2. v případě Telefonické registrace:
2.1. sjedná-li si Věřitel s Klientem Platbu bankovním převodem jako způsob poskytnutí Úvěru,
a) při uzavření první Smlouvy mezi Klientem a Věřitelem okamžik splnění poslední z následujících podmínek: (i) generování návrhu Smlouvy Věřitelem; (ii) přijetí návrhu Smlouvy Klientem telefonickým schválením či připojením svého podpisu k návrhu Smlouvy; a
b) při uzavření každé následující Smlouvy nebo dodatku Smlouvy se okamžikem splnění poslední podmínky rozumí (i) generování návrhu Smlouvy Věřitelem; (ii) přijetí návrhu Smlouvy Klientem telefonickým schválením či připojením svého podpisu na návrhu Smlouvy;
2.2. sjedná-li si Věřitel s Klientem Platbu poštou jako způsob poskytnutí Úvěru,okamžik splnění poslední z následujících podmínek: (i) generování návrhu Smlouvy Věřitelem; (ii) přijetí návrhu Smlouvy Klientem připojením svého podpisu na návrhu Smlouvy.
3. v případě On-line registrace prostřednictvím Aplikace se zadáním u Zprostředkovatele nebo Spolupracovníka uzavřením Smlouvy v písemné podobě mezi Klientem a Věřitelem zastoupeným zprostředkovatelem nebo Spolupracovníkem.
4. v případě Písemné registrace uzavřením Smlouvy v písemné podobě mezi Klientem a Věřitelem.

Orgán veřejné správy
znamená orgán veřejné správy nebo kterákoli osoba pověřená výkonem veřejné správy.

Platba bankovním převodem
znamená způsob poskytnutí Úvěru podle článku 4 písm. a) těchto Obchodních podmínek.

Bankovní den
Znamená den, kdy společnost Česká spořitelna a. s. provádí peněžní převody a jiné peněžní operace a zároveň má otevřené pobočky pro veřejnost (tento termín je aplikovatelný na všechny banky v Česku).

Platba hotově
Znamená způsob poskytnutí Úvěru podle článku 4 písm. c) těchto Obchodních podmínek.

Platba poštou
znamená způsob poskytnutí Úvěru podle článku 4 písm. b) těchto Obchodních podmínek.

Potvrzení věřitele
znamená:
a) v případě On-line registrace, e-mailová nebo SMS zpráva Věřitele o schválení poskytnutí Úvěru Klientovi.;
b) v případě Telefonické registrace, potvrzení Věřitele o schválení poskytnutí Úvěru Klientovi ve formě výslovného souhlasu nebo emailu.
c) v případě Písemné registrace uzavření Smlouvy mezi Klientem a zástupcem Věřitele.V případě vystavení Potvrzení věřitele před Okamžikem uzavření, se za okamžik vystavení Potvrzení věřitele považuje Okamžik uzavření. Poskytne-li Věřitel Klientovi Úvěr, má se za to, že Potvrzení věřitele bylo uděleno k okamžiku poskytnutí Úvěru.

Registrace
znamená:
a) řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných Věřitelem v registračním formuláři na Stránkách věřitele nebo v Aplikaci ať již osobně Klientem nebo na základě údajů sdělených Klientem zástupci Věřitele nebo Zprostředkovatele či Spolupracovníka (dále jen „On-line registrace”); nebo
b) řádné poskytnutí veškerých údajů požadovaných Věřitelem po telefonu a vyplnění registračního formuláře pracovníkem call-centra Věřitele v souladu s údaji telefonicky sdělenými Klientem (dále jen „Telefonická registrace”); nebo
c) řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných Věřitelem do písemného registračního formuláře dodaného zástupcem Věřitele a jeho předání zástupci Věřitele nebo Zprostředkovateli („Písemná registrace“).Součástí Registrace je zejména poučení a Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

RPSN
znamená roční procentuální sazbu nákladů. Její výše včetně reprezentativního příkladu s uvedením předpokladů použitých pro její výpočet je uvedena ve Smlouvě a v Sazebníku.

Sazebník
znamená specifikaci plateb vzniklých v souvislosti s prodlením klienta, jenž je součástí smlouvy o úvěruSouhlas se zpracováním osobních údajůznamená souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů dle článku 7 a 8 těchto Obchodních podmínek.

Smlouva
znamená smlouvu o úvěru včetně všech jejích příloh a dodatků, a to včetně těchto obchodních podmínek.

SMS
znamená krátkou textovou zprávu na registrované mobilní telefonní číslo Klienta od Věřitele  s uvedením sdělované zprávy.

Stránky věřitele

znamená internetové stránky Věřitele na adrese http://www.zaplo.cz.

Účet věřitele
znamená kterýkoliv bankovní účet Věřitele (i) uvedený ve Smlouvě; nebo (ii) sdělený Věřitelem Klientovi prostřednictvím e-mailu, Uživatelského profilu nebo krátké textové zprávy na registrované telefonní číslo Klienta.

Údaje
znamená informace a údaje včetně osobních údajů týkajících se osoby Klienta.

Úvěr
znamená dosud nesplacenou částku jistiny úvěru uvedené ve Smlouvě.

Uživatelský profil
znamená uživatelský účet Klienta vedený Věřitelem a obsahující veškeré informace zadané Klientem a/nebo zveřejněné ve vztahu ke Klientovi Věřitelem v souvislosti se Smlouvou, dostupný Klientovi na Stránkách věřitele.

Verifikační platba
znamená převod částky ve výši 0,01 Kč (jeden haléř) z bankovního účtu Klienta na Účet věřitele, identifikované příslušným variabilním symbolem dle článku 3.7 těchto Obchodních podmínek.

Zákon o ochraně osobních údajů
znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o opatřeních AML
Znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o platebním styku
znamená zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o spotřebitelském úvěru
znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Zprostředkovatel
znamená osobu pověřenou Věřitelem plněním některých úkolů v souvislosti s uzavíráním Smluv, případně také osobu pověřenou Věřitelem k poskytování Plateb hotově Klientům a přijímáním plateb v hotovosti od Klientů určených na splácení Úvěru. Údaje o jednotlivých zprostředkovatelích včetně rozsahu jejich oprávnění a pověření poskytuje Věřitel prostřednictvím call-centra Věřitele.

Žádost o prodloužení splatnosti
znamená žádost o změnu Dne splatnosti doručenou Klientem Věřiteli v souladu s článkem 5.1 těchto Obchodních podmínek.

1. Klient
1.1. Klientem může být pouze fyzická osoba
       i) starší osmnácti let (včetně);
       ii) která má trvalý pobyt na území České republiky;
       iii) která je svéprávná;
       iv) která řádně provedla Registraci;
       v) která se k Okamžiku registrace a k Okamžiku uzavření nachází na území České republiky; a
       vi) v přápadě oline žádosti: která má veden účet v kterékoliv bance se sídlem nebo organizační složkou v České republice, sjedná-li si Věřitel s Klientem Platbu bankovním převodem jako způsob poskytnutí Úvěru.
1.2. Žádostí Klient Věřiteli prohlašuje a potvrzuje, že není v prodlení se splacením jakéhokoliv dluhu vůči jakékoliv třetí osobě, není si vědom, že by byl evidován v žádné z databází dlužníků nebo databází pro tvorbu úvěrové historie. Zejména pak v interní databázi Věřitele, v Insolvenčním rejstříku, v Centrální evidenci exekucí, či v Databázi neplatných dokladů MVČR a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na plnění jeho dluhů a povinností vůči Věřiteli.
1.3. Klient k Okamžiku žádosti dále Věřiteli prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl od Okamžiku registrace až do doby řádného splacení veškerých dluhů ze Smlouvy Věřiteli,jsou přesné, pravdivé a nejsou v žádném ohledu zavádějící. Klient bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z nepravdivého, nepřesného nebo zavádějícího prohlášení.
1.4. Klient bere na vědomí, že mu od Okamžiku registrace Věřitel může telefonovat na telefonní číslo uvedené v Registraci v pracovních hodinách zákaznického centra Věřitele zveřejněných na Stránkách věřitele, a v případě porušení smluvních podmínek i mimo tyto vymezené hodiny. Dále dává Klient k Okamžiku registrace výslovný souhlas Věřiteli, aby zasílal obchodní informace na e-mailovou, respektive poštovní adresu uvedenou, respektive tímto zasíláním pověřil třetí osobu, Klientem v Uživatelském profilu a aby kontaktoval zaměstnavatele Klienta nebo jakékoliv jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených v Registraci nebo jiných údajů vztahujících se ke Klientovi, které Věřitel získal v souvislosti s plněním dle Smlouvy.
1.5. Klient v případě On-line žádosti a v případě Telefonické žádosti a Písemné žádosti k Okamžiku uzavření Věřiteli potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh, těchto Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, souhlasí s nimi, považuje je za závazná a souhlasí, aby Věřitel plnil svou povinnost poskytnout peněžní prostředky bezprostředně po uzavření Smlouvy. K témuž okamžiku Klient Věřiteli prohlašuje, že s dostatečným předstihem před Okamžikem uzavření obdržel formulář předsmluvních informací, důkladně se s ním seznámil a rozumí jeho obsahu a byl mu dostatečně a náležitě vysvětlen.
1.6. Klient potvrzuje Věřiteli, že byl řádně obeznámen s podmínkami Úvěru a bylo mu poskytnuto náležité vysvětlení v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru prostřednictvím informací poskytovaných na Stránkách věřitele, a/nebo v rámci písemné nebo elektronické komunikace s pracovníky Věřitele.

2. Věřitel
2.1. Věřitel je oprávněn přezkoumat veškeré Údaje poskytnuté Klientem Věřiteli v rámci Žádosti o úvěr, jakož i veškeré další údaje o Klientovi, které obdrží a na základě vyhodnocení těchto údajů je oprávněn kdykoliv až do Okamžiku uzavření vzít návrh Smlouvy zpět. Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro zpětvzetí návrhu Smlouvy a neposkytnutí Úvěru, pokud není důvodem neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.
2.2. Věřitel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, odmítnout poskytnutí Úvěru. O odmítnutí poskytnout Úvěr je Věřitel povinen bezodkladně informovat Klienta.
2.3. Věřitel zpřístupní Klientovi v jeho klientském profilu veškeré údaje o Úvěru, zejména Tabulku umoření (podle zákona o spotřebitelském úvěru). Celkovou splatnou částku ke Dni splatnosti Úvěru včetně veškerých úroků, poplatků a případných sankčních plateb na Stránkách věřitele v Uživatelském profilu Klienta a prostřednictvím call-centra Věřitele. Věřitel bezplatně poskytne Klientovi na jeho žádost kopii návrhu Smlouvy.
2.4. Pokud jde o informace poskytnuté před uzavřením Smlouvy nebo návrhem na uzavření Smlouvy, tyto informace platí od okamžiku jejich poskytnutí do Okamžiku uzavření, nejdéle však po dobu účinnosti Smlouvy či do oznámení jejich změny Věřitelem.

3. Úvěr
3.1. Úvěr není jakkoliv účelově vázán. Věřitel nemá povinnost kontrolovat využití Úvěru. Úvěr je úvěrem neúčelovým, nezajištěným a jednorázově splatným.
3.2. Uzavřením Smlouvy žádá Klient Věřitele o poskytnutí Úvěru a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vystavení Potvrzení věřitele. Pokud Věřitel nevystaví žádné Potvrzení věřitele, a tudíž Smlouva nenabyde účinnosti, Věřitel není povinen Klientovi Úvěr poskytnout. Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro nevystavení Potvrzení věřitele a neposkytnutí Úvěru, pokud není důvodem nevystavení Potvrzení věřitele a neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.
3.3. Klient souhlasí se sazbou úroku aplikovanou na Úvěr uvedenou ve Smlouvě a zavazuje se úrok  v příslušné výši Věřiteli zaplatit společně se splacením Úvěru.
3.4. Klient je oprávněn kterýkoliv Úvěr (i jakoukoliv jeho část) kdykoli po dobu trvání předčasně splatit na základě předchozího oznámení doručeného Věřiteli. V případě předčasného splacení Úvěru nebo kterékoli jeho části je Věřitel oprávněn požadovat jednorázovou paušální náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením ve výši 0,50 % předčasně splacené částky nejvýše však částku úroku, kterou by Klient zaplatil Věřiteli od okamžiku předčasného splacení do řádného Dne splatnosti.
3.5. V případě prodlení Klienta se splacením Úvěru (i jakékoliv jeho části) je Klient povinen uhradit Věřiteli závazky popsané ve Smlouvě.
3.6. Klient je povinen splatit Úvěr a další částky podle Smlouvy ve stejné měně v jaké byl Úvěr poskytnut. V případě, že Klient splatí Úvěr (i jakoukoliv jeho část) v jiné měně, je Klient povinen uhradit Věřiteli veškeré náklady spojené s převodem měny na měnu, ve které byl Úvěr poskytnut.
3.7. Jakákoliv částka splatná podle Smlouvy Věřiteli se považuje za zaplacenou (a) připsáním na Účet věřitele, pokud byla Klientem řádně identifikována uvedením variabilního symbolu, který je uveden ve Smlouvě, anebo (b) vystavením potvrzení o přijetí splátky úvěru Zprostředkovatelem, který je k přijímání hotovosti od Klienta oprávněný dle informací dostupných prostřednictvím call-centra Věřitele.
3.8. Jakákoliv částka splatná podle Smlouvy Klientovi se považuje za zaplacenou (a) připsáním na účet naposledy uvedený Klientem: (i) při Registraci, nebo (ii) v oznámení podle článku 6.1, (b) vyplacením poukázané peněžní částky Klientovi v hotovosti na základě předložení poštovní poukázky typu B Češkou poštou, s.p., nebo (c) vyplacením příslušné peněžní částky Klientovi v hotovosti Zprostředkovatelem či Spolupracovníkem  oproti potvrzení Klienta o převzetí příslušné peněžní částky.
3.9. Veškeré bankovní poplatky a/nebo poplatky spojené s úhradou služeb třetích osob (např.poštovní poukázkou a s ní souvisejících doplňkových služeb dle ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p.; či s transakcemi v síti prodejen Geco a. s. [1]) v souvislosti se splacením nebo prodloužením splatnosti Úvěru (nebo jakékoliv jeho části) hradí Klient.
3.10. Pokud Věřitel obdrží od Klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se považuje za přijatou až okamžikem její řádné identifikace dle článku 3.7 těchto Obchodních podmínek.
3.11. Jakékoliv platby obdržené Věřitelem od Klienta se uplatňují vůči pohledávkám Věřitele v následujícím pořadí:
       i) Poplatek za splátkový kalendář (pokud dojde k jeho sjednání),
       ii) řádné úroky,
       iii) jistina úvěru,
       iv) smluvní pokuty,
       v) soudní náklady
       vi) Ostatní platby, poplatky a úroky z prodlení.
3.12. Klient je povinen Věřiteli zaplatit paušální náhradu výdajů vynaložených na vyhotovení a zaslání každé upomínky/výzvy dle věty předchozí ve výši uvedené v ve Smlouvě.
3.13. V případě prodlení Klienta se splacením jakékoliv částky splatné dle Smlouvy přesahujícím třicet dnů, je Věřitel oprávněn pověřit vymáháním splatné částky jakoukoliv třetí osobu, kterou Věřitel Klientovi předem oznámí. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré reálně vynaložené a dokladované náklady spojené s pověřením a angažováním třetí osoby k vymáhání částky dlužné Klientem.

4. Způsob poskytnutí Úvěru
Věřitel poskytne Klientovi Úvěr v souladu se Smlouvou jedním z následujících způsobů:
a) bezhotovostním převodem na bankovní naposledy uvedený Klientem (i) při Registraci, nebo (ii) v oznámení podle článku 6.1 v souladu se Zákonem o platebním styku;
b) vyplacením poukázané peněžní částky Klientovi v hotovosti na základě předložení poštovní poukázky typu B Českou poštou, s.p.
c) vyplacením příslušné peněžní částky Klientovi v hotovosti Zprostředkovatelem, či Spolupracovníkem, oproti potvrzení Klienta o převzetí příslušné peněžní částky.

5. Prodloužení splatnosti Úvěru
5.1. Klient je oprávněn doručit Věřiteli Žádost o prodloužení splatnosti odesláním poplatku za prodloužení splatnosti dle Smlouvy a článku 5.3 těchto Obchodních podmínek Klient může Žádost o prodloužení splatnosti, doručit Věřiteli rovněž prostřednictvím Zprostředkovatele, který je pověřený Věřitelem k přijímání Plateb v hotovosti od Klientů.
5.2. Věřitel bezodkladně po doručení Žádosti o prodloužení splatnosti uvědomí Klienta o výsledku posouzení Žádosti o prodloužení splatnosti výlučně prostřednictvím krátké textové zprávy na registrované telefonní číslo Klienta, nebo rovněž telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského profilu.
5.3. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli poplatek za prodloužení splatnosti ve výši odpovídající požadované době prodloužení uvedené ve smlouvě společně s Žádostí o prodloužení splatnosti. Okamžikem (i) připsání poplatku dle tohoto článku 5 těchto Obchodních podmínek na Účet věřitele, nebo (ii) zaplacení poplatku dle tohoto článku 5 těchto Obchodních podmínek Zprostředkovateli, který je k tomu oprávněný, se Den splatnosti Úvěru mění na Den splatnosti identifikovaný Žádostí o prodloužení splatnosti. Pro vyloučení pochybností, Věřitel není povinen Žádost o prodloužení splatnosti schválit ani uvědomit Klienta o důvodu neschválení Žádosti o prodloužení splatnosti. V případě neschválení Žádosti o prodloužení splatnosti bude částka zaslaná Klientem dle tohoto článku 5 těchto Obchodních podmínek použita Věřitelem v souladu s článkem 3.11 těchto Obchodních podmínek.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Klient je povinen neprodleně oznámit Věřiteli změny jakýchkoliv údajů, které poskytl během Registrace, a to nejpozději do 3 (tří) dnů po provedených změnách.
6.2. Klient se zavazuje s náležitou pečlivostí zajistit, aby se důvěrné údaje Klienta (zejména e-mailové adresy a hesla a ostatní přihlašovací údaje) nedostaly do dispozice třetích stran. Klient je povinen používat pouze zabezpečené elektronické prostředky komunikace a nástroje přenosu dat. Věřitel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti se zpřístupněním uživatelského účtu Klienta třetím osobám zaviněním Klienta.
6.3. Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy, a to oznámením věřiteli. V případě odstoupení Klienta dle tohoto článku 6.3 těchto Obchodních podmínek je Klient povinen do 30 dní splatit načerpanou jistinu Úvěru společně s úrokem ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina Úvěru splacena. Klient je povinen v případě odstoupení dle tohoto článku 6.3 těchto Obchodních podmínek Věřiteli uhradit náhradu nevratných poplatků zaplacených Věřitelem Orgánům veřejné správy a to bezodkladně po doručení oznámení o odstoupení.
6.4. Věřitel má, mimo jiné, právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
       i) Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než čtrnáct dní.
       ii) Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo v jakémkoliv ohledu zavádějící.
       iii) Pokud bude mít třetí strana vůči Klientovi právo, které by mohlo, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho dluhy a povinnosti ze Smlouvy.
       iv) U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi podán insolvenční návrh.
       v) Klient odvolal svůj souhlas udělený podle článku 7.3, 7.10 a 7.12 těchto Obchodních podmínek.
6.5. V případě odstoupení Věřitele od Smlouvy v souladu s článkem 6.4 těchto Obchodních podmínek se veškeré částky splatné Klientem Věřiteli dle Smlouvy stávají okamžitě splatnými.
6.6. Kterákoliv částka splatná Klientem Věřiteli dle Smlouvy může být ze strany Věřitele k okamžiku její splatnosti předmětem zaokrouhlení ponížením až do maximálního rozdílu oproti původní částce ve výši 1 Kč. Provedení tohoto zaokrouhlení se považuje za vzdání se práva Věřitele na úhradu částky rozdílu mezi zaokrouhlenou a skutečnou splatnou částkou.
6.7. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě nezbavuje Klienta povinnosti splnit povinnosti a dluhy stanovené Smlouvou, ani povinnosti nahradit Věřiteli případnou škodu.
6.8. Při použití komunikačních prostředků smluvními stranami v průběhu trvání Smlouvy není Věřitel odpovědný za jakoukoliv ztrátu, která byla způsobena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, která zabezpečují příslušné služby Věřitele, včetně, ale nikoli výhradně, selháním komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů (včetně elektronického bankovnictví).
6.9. Pokud Klient poruší svou povinnost neprodleně oznámit Věřiteli změny telefonního čísla a e-mailu nejpozději do 3 (tří) dnů po provedených změnách, je povinen nahradit Věřiteli jakoukoli případnou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikne.
6.10. Věřitel je oprávněn zaslat Klientovi informaci o splacení úvěru výlučně prostřednictvím krátké textové zprávy na registrované telefonní číslo Klienta, nebo rovněž telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského profilu.
6.11. Věřitel je na žádost Klienta povinen do [10] pracovních dnů vydat Klientovi kopii oboustranně podepsané Smlouvy.

7. Ujednání o zpracování osobních údajů
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
7.1. Klient bere na vědomí, že Věřitel zpracovává Údaje, které Věřiteli poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi Klientem a Věřitelem poskytne, a to pro účel realizace smluvního vztahu spočívajícího v poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Věřitele, zejména pak k plnění povinností dle Smlouvy, a pro plnění další úkolů jako je prevence podvodného jednání a analýza rizik, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, analýza produktu a vývoj nových produktů a pro účely výzkumu trhu a reklamy.
7.2. Pro účel plnění smlouvy (zahrnující účel identifikace Klienta dle Zákona o opatřeních AML) jsou zpracovávány následující identifikační Údaje Klienta: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu a rodné číslo. V případě, že Klient s poskytnutím těchto svých Údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah Údajů je Věřitel oprávněn zpracovávat za účelem archivace a ochrany svých práv v případě sporu s Klientem nebo prokázaní plnění veřejnoprávních povinností (zejména řízení na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní).
7.3. Klient souhlasí, že pro účel hodnocení úvěruschopnosti/bonity Klienta jsou zpracovávány následující Údaje Klienta: informace o tom, zda a z jakého důvodu mezi Klientem a Věřitelem došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy.
7.4. Klient bere na vědomí, že je Věřitel na základě Zákona o spotřebitelském úvěru, oprávněn zpracovávat Údaje, které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby a údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a které Klient sdělil či sdělí Věřiteli (případně prostřednictvím třetích osob), nebo které Věřitel získal či získá v souvislosti s žádostí, uzavřením plněním, případně neplněním Smlouvy, nebo v souvislosti se zajištěním splnění dluhů a povinností Klienta dle Smlouvy, konkrétně zejména: údaje o platu/mzdě, údaje o zaměstnavateli, údaje o majetkových poměrech Klienta, údaje o zůstatcích a pohybech na bankovním účtu klienta za poslední období, údaje vypovídající o Klientových finančních závazcích a o jejich plnění, osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s Věřitelem a o dalším plnění dluhů a povinností ze strany Klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce.
7.5. Klient bere na vědomí, že Věřitel je na základě zákona – ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Klientovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dále oprávněn zpracovávat Údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Klienta.
7.6. Klient souhlasí se zpracováním Údajů, které Věřitel v průběhu smluvního vztahu získá, nad rámec zpracování podle 7.5 (včetně Údajů uvedených v bodě 7.4), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a případné neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu 10 let od Okamžiku registrace, pokud nedojde k uzavření Smlouvy, anebo na dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho skončení, lze jej však kdykoliv odvolat.
7.7. Klient souhlasí s pořizováním záznamu případných hovorů Klienta s Věřitelovou zákaznickou linkou pro účely kontroly a zvyšování kvality služeb Věřitele a jeho dodavatelů. Klient bere na vědomí, že může na počátku každého hovoru svůj souhlas podle tohoto bodu ve vztahu k danému hovoru odmítnout. Klient bere na vědomí, že takové odmítnutí není na újmu právu Věřitele hovor zaznamenat pro účel ochrany práv a právem chráněných zájmů Věřitele a jeho dodavatelů, např. dokumentace v rámci hovoru poskytnutých informací nebo uzavřených dohod.
7.8. Klient bere na vědomí, že za účelem ochrany svých majetkových práv Věřitel pořizuje záznam telefonních hovorů na zákaznickou linku, jejichž součástí může být změna Smlouvy nebo jiné právní jednání Klienta a/nebo Věřitele, včetně poskytnutí souhlasů Klienta se zpracováním Údajů.
7.9. Klient bere na vědomí, že Věřitel je na základě zákona – ustanovení § 11 a násl. dle Zákona o opatřeních AML, za účelem ověření identifikace Klienta oprávněn získat a zpracovávat kopii občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu. Věřitel zpracovává kopii občanského průkazu jedním nebo více z následujících způsobů, pokud dochází k ověření identifikace Klienta s využitím Verifikační platby: (i) snímek občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu prostřednictvím webové kamery ovládané Klientem; (ii) upload kopie občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu, kterou Klient předtím vytvořil jiným způsobem; (iii) odeslání Věřiteli kopie občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu e-mailem nebo prostřednictvím Zprostředkovatele; (iv) pořízení fotografie Klienta jím ovládanou webovou kamerou a následné porovnání fotografie Klienta s fotografií na občanském průkazu a/nebo cestovním dokladu.
7.10. Klient souhlasí, že Věřitel v souladu se Zákonem o opatřeních AML, za účelem ověření identifikace Klienta získá a bude zpracovávat kopii jeho občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu. Věřitel zpracovává tuto kopii na základě souhlasu Klienta, pokud dochází k ověření identifikace Klienta bez využití Verifikační platby: opatřením kopie pověřeným pracovníkem Věřitele, respektive Zprostředkovatele, pro potřeby Věřitele.
7.11. Klient bere na vědomí, že na základě požadavku zákona o spotřebitelském úvěru (§ 88), může Věřitel coby poskytovatel spotřebitelského úvěru nahlížet do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta, pokud je to nezbytné pro posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr.
7.12. Klient souhlasí, že za účelem ochrany svých majetkových práv a v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru, Věřitel před uzavřením Smlouvy může využívat informace z dlužnických registrů, konkrétně z registrů provozovaných (i) SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob; (ii) CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, zájmovému sdružení právnických osob a (iii) CNCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., v souladu s článkem 8. Poskytnutí Údajů pro tento účel není povinné. Dlužnické registry jsou využitelné i pro ochranu práv třetích osob i samotného Klienta při ověřování jeho platební historie dalšími subjekty. Toto zpracování rovněž může obvykle probíhat pouze na základě souhlasu Klienta, jestliže oprávnění dalších subjektů k přístupu do těchto registrů nevyplývá ze zvláštního zákona. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

Zpracovatelé a příjemci Údajů
7.13. Věřitel Údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).
7.14. Za příjemce jsou považováni i zpracovatelé Údajů.

Ostatní ujednání ke zpracování Údajů
7.15. Věřitel Údaje zpracovává v rozsahu, v jakém mu byly ze strany Klienta poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření Smlouvy či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi Klientem a Věřitelem nebo v rozsahu, v jakém je Věřitel shromáždil v souladu s obecně závaznými právními předpisy jinak.
7.16. Způsob zpracování Údajů je automatizovaný a manuální.
7.17. Není-li u konkrétního účelu uvedeno jinak, je zpracování Údajů dobrovolné a souhlas Klienta se zpracováním Údajů dle tohoto článku 7 je udělen na dobu určitou počínaje Okamžikem registrace a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou. Záznamy podle bodu 7.7 budou uchovávány taktéž po dobu 10 let, dle zákona 253/2008 Sb. U Klientů, se kterými nebyla uzavřena Smlouva, budou nad rámec doby potřebné pro zpracování a posouzení žádosti o úvěr zpracovávány pouze Údaje dle bodů 7.3, 7.5 až 7.8.

Práva a povinnosti Klienta
7.18. Klient má možnost jednotlivé souhlasy dle tohoto článku 7 těchto Obchodních podmínek kdykoliv odvolat; bere přitom na vědomí, že takové odvolání může mít následky uvedené v článku 6.4.
7.19. Klient se zavazuje Údaje pravidelně aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby Věřitel provedl opravu nepřesných Údajů.
7.20. Klient prohlašuje, že byl v souladu s § 11 Zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení o:
       i) právu na informace od Věřitele o tom, jak a k jakým účelům jsou jeho osobní údaje zpracovávány (může být zpoplatněno do výše nákladů na poskytnutí informace); Věřitel je povinen Klientovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta;
       ii) tom, že pokud dojde ze strany Věřitele k porušení povinností uložených Zákonem o ochranně osobních údajů, má právo při splnění zákonných podmínek žádat Věřitele, (i) aby se Věřitel zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly Údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům;
       iii) o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.21. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránkách www.zaplo.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů Sdružením SOLUS, Sdružením CNCB a CBCB
8.1. Okamžikem registrace Klient ve smyslu Zákona o ochranně osobních údajů dále uděluje Věřiteli pro případ, že to nebude nezbytné dle článku 7.11 souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním informací a údajů týkajících se jeho osoby, přičemž v ostatních případech uvedené nakládání bere na vědomí, a to (i) v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS („Poučení SOLUS”) k dalšímu předání těchto informací sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO 69346925 („Sdružení SOLUS”), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS” („Pozitivní registr”) a Registru FO Sdružení SOLUS („Registr FO”); (ii) v rozsahu uvedeném v informačním memorandu nebankovního registru klientských informací (pro klienty nebankovních věřitelských subjektů) („Poučení CNCB“) k dalšímu předání těchto informací sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: 71236384 („Sdružení CNCB“), které je provozovatelem „Nebankovního registru klientských informací v České republice“ („Registr NRKI“) a (iii) v rozsahu uvedeném v informačním memorandu bankovního registru klientských informací („Poučení CBCB“) k dalšímu předání těchto informací CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 26199696 („CBCB“), které je provozovatelem „Bankovního registru klientských informací v České republice“ („Registr BRKI“) k:
       i) dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a Registru NRKI a Registru BRKI. Sdružení SOLUS, Sdružení CNCB a CBCB jsou oprávněni využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů,
       ii) tomu, aby Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor osobních údajů Klienta od všech členských společností, případně též společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji Klienta (např. údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru osobních údajů Klienta provádělo statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Klienta,
       iii) tomu, aby (i) Sdružení SOLUS osobní údaje Klienta (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti Klienta) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům Sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Věřiteli, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení SOLUS, a (ii) Sdružení CNCB  a CBCB osobní údaje Klienta zpřístupnilo ve formě úvěrových zpráv včetně tzv. score, na základě žádosti uživatelům NRKI a BRKI, tedy i Věřiteli, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených v Poučení CNCB a v Poučení CBCB,
       iv) tomu, aby Věřitel získával informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta z Pozitivního registru, Registru FO, Registru NRKI a registru BRKI,
       v) tomu, aby všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru FO nebo Registru NRKI nebo Registru BRKI, kterým byly zpřístupněny osobní údaje Klienta, tyto používali, a to případně spolu s dalšími osobními údaji Klienta, jež oprávněně zpracovávají,a to za účelem:
       i) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Věřitelem,
       ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a Registru NRKI a Registru BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta,
       iii) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a NRKI, Registru BRKI, a to i opakovaně,
       iv) ochrany práv Věřitele a ostatních (i) členů Sdružení SOLUS a/nebo (ii) uživatelů Sdružení NRKI (iii) uživatelů BRKI.
8.2. Klient dále prohlašuje, že souhlas dle tohoto článku 8 uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje Okamžikem registrace a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou.
8.3. Pokud jsou údaje dle tohoto článku 8 zpracovávány na základě souhlasu, má Klient právo souhlas dle tohoto článku 8 těchto Obchodních podmínek kdykoliv odvolat.
8.4. Klient dále prohlašuje, že se detailně seznámil s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS”, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších osobních údajů Klienta, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům Klienta při jejich zpracování a (v) poučení o právech Klienta (dle § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů) a nárocích (dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů Klienta v rámci Pozitivního registru; a který je k dispozici na informační lince Sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.
8.5. Klient dále prohlašuje, že se detailně seznámil s dokumentem a) „informační memorandum nebankovního registru klientských informací (pro klienty nebankovních věřitelských subjektů)”, jehož obsahem je: (i) definice osobních údajů Klienta zpracovávaných v rámci NRKI, (ii) popis fungování NRKI, (iii) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům Klienta při jejich zpracování a (iv) poučení o právech Klienta (dle § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů) a nárocích (dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů Klienta v rámci NRKI; a který je k dispozici na informační lince Sdružení CNCB, klientského centra NRKI 277 778 650 a na www.cncb.cz. b) „informační memorandum bankovního registru klientských informací “, jehož obsahem je: (i) definice osobních údajů Klienta zpracovávaných v rámci BRKI, (ii) popis fungování BRKI, (iii) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům Klienta při jejich zpracování a (iv) poučení o právech Klienta (dle § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů) a nárocích (dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů Klienta v rámci BRKI; a který je k dispozici na informační lince CBCB, klientského centra BRKI 277 778 600 a na www.cbcb.cz.

9. Důvěrnost a předání osobních údajů
9.1. Veškeré informace o Klientovi, včetně jeho Údajů, obdržené Věřitelem v souvislosti se Smlouvou jsou považovány za důvěrné. Informace o Klientovi Věřitel poskytuje pouze dle požadavků platných právních předpisů.
9.2. Klient k Okamžiku registrace potvrzuje a souhlasí s tím, že Věřitel přidá ke své databázi Údaje Klienta, jež má k dispozici (veškeré údaje, které Klient poskytl při Registraci, nebo které Věřitel získal v souvislosti se Smlouvou). Klient souhlasí s tím, že tyto údaje budou moci být předány třetím osobám, které přímo nebo nepřímo získaly nebo získají podstatnou účast ve společnosti Věřitele nebo v nichž Věřitel získal přímou nebo nepřímou účast.
9.3. Věřitel má právo bez dalšího poskytnout informace o Klientovi za účelem jejich zpracování společnostem ve skupině Věřitele (skupina mateřské společnosti Věřitele – 4finance Holding S.A., se sídlem 1046 Riga, Lielirbes 17A-8, Lotyšská republika) a dalším obchodním partnerům Věřitele zajišťujícím zpracování osobních údajů Klienta.
9.4. Klient bere na vědomí, že Věřitel může v případě potřeby předat osobní údaje dalším subjektům jako zejména například inkasním společnostem nebo společnostem zajišťujícím hodnocení bonity a bankám za účelem posouzení bonity, prevence podvodů nebo vymožení dluhů.
9.5. Klient bere na vědomí, že výše uvedení příjemci osobních údajů nemusejí být v zemích EU a zemích zajišťujících adekvátní ochranu osobních údajů. Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů v případě předání jakémukoli z uvedených příjemců však bude vždy zajištěna v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Ostatní ujednání
10.1. Smlouva je uzavřena (i) v případě On-line registrace prostřednictvím Stránek věřitele  v elektronické a (ii) v případě Telefonické registrace, On-line registrace prostřednictvím Aplikace a Písemné registrace v listinné podobě.
10.2. Smlouva se řídí českým právem.
10.3. Smlouva je platná a účinná až do okamžiku kdy budou veškeré dluhy Klienta vůči Věřiteli ze Smlouvy splněny a další takové dluhy nemohou vzniknout.
10.4. Pokud některé ustanovení Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením formou dodatku ke Smlouvě, které co nejvíce odpovídá původnímu obchodnímu záměru smluvních stran.
10.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 1978 Občanského zákoníku, tedy že marné uplynutí lhůty k plnění nemá ani v případě, kdy je taková dodatečná lhůta označena jako konečná, za následek automatické odstoupení od Smlouvy.
10.6. Klient potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout podle Smlouvy, souhlasí s podmínkami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení Smlouvy z důvodu hrubého nepoměru plnění.
10.7. Pokud se po uzavření Smlouvy změní okolnosti tak, že se plnění Klienta podle Smlouvy stane obtížnější, např. v důsledku zhoršení finanční situace Klienta nebo v důsledku změny situace na finančních trzích, přebírá na sebe Klient nebezpečí takové změny okolností a taková změna nemá vliv na jeho dluhy a povinnosti ze Smlouvy.
10.8. Dohled  nad dodržováním povinností Věřitele provádí v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka.
10.9. Smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. Klient je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem Věřitele. Věřitel je oprávněn své pohledávky ze Smlouvy postoupit třetí osobě i bez souhlasu Klienta.
10.10. Pokud smluvní strany nejsou schopné vyřešit jakýkoliv spor v souvislosti se Smlouvou smírně, budou příslušnými k projednání tohoto sporu (včetně sporů týkajících se nesmluvních nároků  v souvislosti se Smlouvou) obecné soudy České republiky. Klient je oprávněn požadovat i řešení sporů mimosoudně Finančním arbitrem České republiky, se sídlem Praha 2, Legerova 69, PSČ 110 00, www.finarbitr.cz.

11. Důležitá ujednání
Právní předpisy požadují, aby Věřitel důkladně seznámil Klienta s důležitými podmínkami úvěrového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy. Klient potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání mezi ním a Věřitelem, která jsou obsažena v předchozích článcích těchto Obchodních podmínek, a že jim rozumí, a výslovně prohlašuje, že tato ujednání přijímá jako podmínky úvěrového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy:
a) Klient v případě On-line registrace k Okamžiku registrace a v případě Telefonické registrace a Písemné registrace k Okamžiku uzavření Věřiteli potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh, přílohy č. 1 Obchodní podmínky a přílohy č. 2 Sazebník, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, souhlasí s nimi, považuje je za závazná a souhlasí, aby Věřitel plnil svou povinnost poskytnout peněžní prostředky bezprostředně po uzavření Smlouvy K témuž okamžiku Klient Věřiteli prohlašuje, že s dostatečným předstihem před Okamžikem uzavření obdržel formulář předsmluvních informací, důkladně se s ním seznámil a rozumí jeho obsahu. (článek 1.5);
b) Klient bere na vědomí a souhlasí se zaznamenáváním telefonických hovorů a další komunikace s Věřitelem ze strany Věřitele (článek 1.4, 7.7 a 7.8) za účelem zkvalitňování služeb;
c) Věřitel je oprávněn přezkoumat veškeré Údaje poskytnuté Klientem Věřiteli v rámci Registrace, jakož i veškeré další údaje o Klientovi, které obdrží a na základě vyhodnocení těchto údajů je oprávněn kdykoliv až do Okamžiku uzavření vzít návrh Smlouvy zpět (článek 2.1);
d) Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro zpětvzetí návrhu Smlouvy a neposkytnutí Úvěru, pokud není důvodem neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele (článek 2.1);
e) Věřitel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, odmítnout poskytnutí Úvěru. O odmítnutí poskytnout Úvěr je Věřitel povinen bezodkladně informovat Klienta. Rozhodnutí o odmítnutí není Věřitel povinen zdůvodnit, pokud není důvodem neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. (článek 2.2);
f) uzavřením Smlouvy žádá Klient Věřitele o poskytnutí Úvěru a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vystavení Potvrzení věřitele (článek 3.2);
g) pokud Věřitel nevystaví žádné Potvrzení věřitele, a tudíž Smlouva nenabyde účinnosti, Věřitel není povinen Klientovi Úvěr poskytnout. Věřitel není povinen Klientovi sdělit důvod pro nevystavení Potvrzení věřitele a neposkytnutí Úvěru, pokud není důvodem nevystavení Potvrzení věřitele a neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. (článek 3.2);
h) v případě předčasného splacení Úvěru nebo kterékoli jeho části je Věřitel oprávněn požadovat jednorázovou paušální náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením ve výši 0,5 % předčasně splacené částky nejvýše však částku úroku, kterou by Klient zaplatil Věřiteli od okamžiku předčasného splacení do řádného Dne splatnosti (článek 3.4);
i) pokud Věřitel obdrží od Klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se považuje za přijatou až okamžikem její řádné identifikace dle článku 3.7 těchto Obchodních podmínek (článek 3.10);
j) v případě prodlení Klienta se splacením jakékoliv částky splatné dle Smlouvy přesahujícím třicet dnů, je Věřitel oprávněn pověřit vymáháním splatné částky jakoukoliv třetí osobu. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré reálně vynaložené a dokladované náklady spojené s pověřením a angažováním třetí osoby k vymáhání částky dlužné Klientem (článek 3.12);
k) Věřitel má, mimo jiné, právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
      i) Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o více než čtrnáct dní.
      ii) Jakékoliv údaje poskytnuté Věřiteli Klientem se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo v jakémkoli ohledu zavádějící.
      iii) Pokud bude mít třetí strana vůči Klientovi právo, které by mohlo, dle názoru Věřitele, ohrozit schopnost Klienta plnit jeho dluhy a povinnosti ze Smlouvy.
      iv) U kteréhokoliv soudu bude vůči Klientovi podán insolvenční návrh.
      v) Klient odvolal svůj souhlas udělený podle článků 7.3, 7.10 a 7.12 a/nebo 8 těchto Obchodních podmínek;
l) v případě odstoupení Věřitele od Smlouvy v souladu s článkem 6.4 těchto Obchodních podmínek se veškeré částky splatné Klientem Věřiteli dle Smlouvy stávají okamžitě splatnými (článek 6.5);
m) zaplacení jakékoliv smluvní pokuty stanovené ve Smlouvě nezbavuje Klienta povinnosti splnit povinnosti a dluhy stanovené Smlouvou, ani povinnosti nahradit Věřiteli případnou škodu (článek 6.7);
n) Pokud Klient poruší svou povinnost neprodleně oznámit Věřiteli změny telefonního čísla a e-mailu nejpozději do 3 (tří) dnů po provedených změnách, je povinen nahradit Věřiteli jakoukoli případnou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikne (článek 6.9);
o) Věřitel je oprávněn (i) uvědomit Klienta o výsledku posouzení Žádosti o prodloužení splatnosti; a (ii) zaslat Klientovi informaci o splacení úvěru výlučně prostřednictvím krátké textové zprávy na registrované telefonní číslo Klienta, nebo rovněž telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského profilu. (článek 5.2 a 6.10);
p) Okamžikem registrace Klient ve smyslu Zákona o ochranně osobních údajů uděluje Věřiteli souhlasy se zpracováním Údajů, resp. zpracování bere na vědomí, dle článku 7 těchto Obchodních podmínek;
q) Klient dále prohlašuje, že souhlas se zpracováním Údajů Věřitelem dle článku 7 těchto Obchodních podmínek uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje Okamžikem uzavření a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou (článek 7.18);
r) Klient dále prohlašuje, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Sdružením SOLUS a Sdružením CNCB dle článku 8 těchto Obchodních podmínek uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje Okamžikem uzavření a konče uplynutím doby 10 let od zániku veškerých dluhů či jiných právních vztahů vzniklých mezi Klientem a Věřitelem na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou (článek 8.2).
s) Výše těchto paušálních poplatků za upomínku v případě prodlení je určena s ohledem na vynaložené náklady Věřitele (vedle dalších účelně vynaložených nákladů).
t) Předsmluvní informace, které Klient obdržel v souvislosti s prodloužením, se stávají součástí smlouvy jakožto její příloha a její nedílná součást, a údaje v nich obsažené (splatnosti, RPSN, délka úvěru a celkové náklady apod. ostatní zákonem vyžadované údaje) jsou řádnou informací o obsahu Smlouvy (a to i v případě, že tak nejsou označeny).[1] Poplatek za platbu v síti prodejen Geco, a. s. je stanoven sazebníkem uvedeným v obchodních podmínkách  GECO a.s. pro poskytování platebních služeb, dostupných na www.geco.cz

[1] Poplatek za platbu v síti prodejen Geco, a. s. je stanoven sazebníkem uvedeným v obchodních podmínkách  GECO a.s. pro poskytování platebních služeb, dostupných na www.geco.cz